Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Tax Residence Guide in Cyprus
Tax Residence Guide in Cyprus

25/10/2023 09:00 - 13:00

Tax Residence Guide in Cyprus

Κατηγορία: Νομικά

Εισηγητής: Γιώργος Γιαλλουρίδης

Περιγραφή

This seminar will examine setting up tax residency in Cyprus, why it can be beneficial, and the application process.

Cyprus, renowned for its favorable tax system and strategic geographical location, has become a sought-after destination for individuals and businesses seeking to optimize their tax planning and financial strategies. Whether you are an expatriate, an international investor, a digital nomad, or a company executive, a legal advisor, fund manager, accountant or book keeper, business advisor or consultant understanding the ins and outs of tax residency in Cyprus is essential to harnessing its potential advantages.

This seminar will provide participants with invaluable insights, practical tips, and comprehensive guidance to help them navigate the complex world of tax residency in Cyprus successfully. ‍

By participating in this seminar, you will:

Develop a comprehensive understanding of the concept of tax residence and its significance in the Cypriot context
Gain insights into the Cyprus tax system, including key regulations, requirements, and tax categories applicable to residents
Learn about tax exemptions, privileges, and incentives available to tax residents in Cyprus, enabling you to optimize your tax planning strategies
Acquire practical knowledge about the process of filing tax returns in Cyprus, ensuring compliance with legal obligations and maximizing your tax benefits ‍
Training Objectives:

Understand Tax Residence: Participants will gain a thorough understanding of the concept of tax residence, including its definition, significance, and how it affects an individual’s tax obligations in Cyprus. They will learn about the criteria used to determine tax residency status and the potential implications for their personal or business tax liabilities.

Explore the Cyprus Tax System: Participants will delve into the Cyprus tax system, familiarizing themselves with its key components, laws, and regulations. They will learn about the various taxes applicable to residents, including income tax, capital gains tax, and value-added tax (VAT). Additionally, they will examine the tax rates, thresholds, and exemptions relevant to tax residents in Cyprus.

Discover Tax Incentives: The seminar will highlight tax planning opportunities available to individuals who establish tax residency in Cyprus. Participants will explore the different tax incentives, exemptions, and deductions offered by the Cypriot government to encourage economic growth and attract foreign investors. They will gain insights into optimizing their tax strategies by leveraging these provisions effectively and legally.

Practical Case Studies and Examples: Throughout the seminar, participants will engage in practical case studies and examples related to tax residency in Cyprus. They will analyze real-life scenarios, apply their knowledge to complex tax situations, and develop problem-solving skills to ensure optimal tax planning outcomes.

By the end of the seminar, participants will have achieved the following learning outcomes:

A comprehensive understanding of tax residence and its implications in Cyprus
Proficiency in navigating the Cyprus tax system, including relevant laws, regulations, and tax categories
Ability to identify and leverage tax incentives, exemptions, and deductions available to tax residents
Competence in fulfilling compliance and reporting requirements for tax residents in Cyprus
Awareness of international tax considerations and the impact of double taxation agreements
Enhanced decision-making skills when it comes to tax residency and tax planning in Cyprus
Module 1: Introduction to Tax Residence

Definition and significance of tax residence
Distinctions between tax residence and citizenship
Implications of tax residence on personal and business taxation ‍
Module 2: The Cyprus Tax System

Overview of the Cyprus tax system and its key features
Categories of taxes applicable to residents in Cyprus (e.g. income tax, capital gains tax, VAT)
Tax rates, thresholds, and exemptions for tax residents ‍
Module3: Determining Tax Residency in Cyprus

Criteria and tests used to determine tax residency in Cyprus
Non-Domiciled Tax residents, Non-Tax residents
Cyprus Tax Residency in 60 days
Common scenarios and case studies for determining tax residence status
Dual tax residency and its implications

Πληροφορίες

This seminar is designed for a wide range of individuals who have an interest in understanding and managing their tax residency in Cyprus. ‍

The following participants would greatly benefit from attending the seminar:

Business professionals and entrepreneurs
Investors and High-Net-Worth Individuals
Tax consultants and Financial Advisors
Legal professionals and Consultants
Individuals seeking to understand Cyprus Tax System

For natural persons The cost of the seminar is €110 + VAT(+€20,90). Payment methods: credit/debit card bank transfer ‍ For legal persons The cost of the seminar is €110 + VAT(+€20,90). If the legal person is registered under the VAT, the amount of€20,90 is not added to the final sum and the total cost will be €110. This seminar is not funded.

Ημερομηνίες

25/10/2023 09:00 - 13:00

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

  Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή

  Εταιρική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη

  Εταιρική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη

  ONLINE 19/10/2023
  από European Legal Training Center
  Το σεμινάριο “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη” αποτελεί μια πολύτιμη ευκ...
  Οικονομικά για Νομικούς

  Οικονομικά για Νομικούς

  ONLINE 20/10/2023, 24/09/2023
  από European Legal Training Center
  Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις στην οικονομική επιστήμη...
  Corporate Sustainability and Social Responsibility

  Corporate Sustainability and Social Responsibility

  ONLINE 31/10/2023, 02/11/2023
  από European Legal Training Center
  In this dynamic and insightful seminar, we delve into the pivotal role of Corporate Sustainability a...
  Ευρωπαικό Ένταλμα Σύλληψης: η καθημερινή δικαστική πρακτική

  Ευρωπαικό Ένταλμα Σύλληψης: η καθημερινή δικαστική πρακτική

  ONLINE 02/11/2023, 03/11/2023
  από European Legal Training Center
  Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΕΕΣ) αποτελεί μια απλουστευμένη διασυνοριακή δικαστική διαδικασία παρ...
  Introduction to Cyprus Insurance Law and Practice

  Introduction to Cyprus Insurance Law and Practice

  ONLINE 08/11/2023, 16/11/2023
  από European Legal Training Center
  This course aims to train lawyers and claims handlers in the application of insurance law, and the p...
  Η σημαντικότερη Νομολογία του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης

  Η σημαντικότερη Νομολογία του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης

  ONLINE 13/11/2023, 16/11/2023
  από European Legal Training Center
  Οι δικηγόροι και νομικοί στην Ελλάδα μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση των νομικών ζητημάτων ...
  Advising clients and drafting: Share Sale and Purchase Agreements

  Advising clients and drafting: Share Sale and Purchase Agreements

  ONLINE 21/11/2023, 23/11/2023
  από European Legal Training Center
  Whether you’re a seasoned legal professional or a budding entrepreneur, understanding the nuan...
  Substance and Control in Cyprus

  Substance and Control in Cyprus

  ONLINE 28/11/2023
  από European Legal Training Center
  This seminar equips participants with vital tools to optimize tax planning, ensure compliance, stren...
  English Contract Drafting Skills

  English Contract Drafting Skills

  ONLINE 30/11/2023, 08/12/2023
  από European Legal Training Center
  In today’s interconnected world, proficiency in English contract drafting is not just an advan...
  Drafting and Advising Clients on Shareholders Agreements

  Drafting and Advising Clients on Shareholders Agreements

  ONLINE 05/12/2023, 08/12/2023
  από European Legal Training Center
  Prepare to be immersed in a world of strategic alliances and business prowess as we unravel the secr...
  Drafting Joint Venture Agreements

  Drafting Joint Venture Agreements

  ONLINE 12/12/2023, 21/12/2023
  από European Legal Training Center
  Aims of the seminar: ‍ This course is designed to provide participants with the knowledge and skills...
  Drafting Investment Agreements

  Drafting Investment Agreements

  ONLINE 20/12/2023
  από European Legal Training Center
  ‍‍The “Drafting Investment Agreements” course is designed to provide lawyers with a comp...
  Drafting Partnership Agreements

  Drafting Partnership Agreements

  ONLINE 22/12/2023
  από European Legal Training Center
  The “Drafting a Partnership Agreement” course is designed to provide participants with c...
  (Α)θεμιτές εμπορικές πρακτικές στο ψηφιακό εμπόριο

  (Α)θεμιτές εμπορικές πρακτικές στο ψηφιακό εμπόριο

  ONLINE 11/12/2023, 12/12/2023
  από European Legal Training Center
    ‍ ...