Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021 12:10

ΕΚΠΑ - Πιστοποίηση Επιμόρφωσης στον GDPR

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και υλοποιεί το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας δέκα εβδομάδων με τίτλο:

«Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR»

Διάρκεια προγράμματος: Δευτέρα, 01η Φεβρουαρίου 2021 έως Κυριακή, 11η Απριλίου 2021

Το πρόγραμμα εντάσσεται διοικητικά στο έργο «Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης» του Ε.Κ.Π.Α., με επιστημονικό και ακαδημαϊκό υπεύθυνο τον Δρ. Παναγιώτη Αλεξάκη, καθηγητή Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής.

Η μέθοδος που ακολουθείται είναι αυτή της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) με χρήση εξελιγμένης διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στον ενήλικα εργαζόμενο – εκπαιδευόμενο. Η διδακτέα ύλη και η εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος σχεδιάστηκαν από έμπειρους επιστήμονες, Διδάκτορες της Νομικής και της Πληροφορικής, προερχόμενους από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στην εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα, γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR).

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης υλοποιείται στην Ελληνική γλώσσα και απευθύνεται σε:

• Στελέχη ή ιδιώτες που εκτελούν ή πρόκειται να εκτελέσουν καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officers - DPOs)

• Στελέχη τμημάτων Διοίκησης, Λογιστηρίου, HR, Marketing, IT

• Στελέχη Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

• Δικηγόρους, στελέχη Νομικών Εταιρειών

• Συμβούλους Επιχειρήσεων

• Στελέχη φορέων του δημοσίου τομέα που έχουν την ευθύνη τμημάτων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα

• Πτυχιούχους Νομικής, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών, Marketing, Διοίκησης Επιχειρήσεων, σχολών Δημόσιας Διοίκησης

• Φοιτητές που ενδιαφέρονται για επιμόρφωση στον GDPR

 

Οδηγός σπουδών: https://bit.ly/EKPA_GDPR_STUDY_GUIDE
Φόρμα αίτησης συμμετοχής: https://bit.ly/GDPR_REGISTER
Κατηγορία e-Learning
Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021 10:25

ΕΚΠΑ - Πιστοποίηση Επιμόρφωσης στον GDPR

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και υλοποιεί το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας δέκα εβδομάδων με τίτλο:

«Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR»

Διάρκεια προγράμματος: Δευτέρα, 01η Φεβρουαρίου 2021 έως Κυριακή, 11η Απριλίου 2021

Το πρόγραμμα εντάσσεται διοικητικά στο έργο «Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης» του Ε.Κ.Π.Α., με επιστημονικό και ακαδημαϊκό υπεύθυνο τον Δρ. Παναγιώτη Αλεξάκη, καθηγητή Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής.

Η μέθοδος που ακολουθείται είναι αυτή της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) με χρήση εξελιγμένης διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στον ενήλικα εργαζόμενο – εκπαιδευόμενο. Η διδακτέα ύλη και η εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος σχεδιάστηκαν από έμπειρους επιστήμονες, Διδάκτορες της Νομικής και της Πληροφορικής, προερχόμενους από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στην εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.

 Το πρόγραμμα επιμόρφωσης υλοποιείται στην Ελληνική γλώσσα και απευθύνεται σε:

• Στελέχη ή ιδιώτες που εκτελούν ή πρόκειται να εκτελέσουν καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officers - DPOs)
• Στελέχη τμημάτων Διοίκησης, Λογιστηρίου, HR, Marketing, IT
• Στελέχη Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης
• Δικηγόρους, στελέχη Νομικών Εταιρειών
• Συμβούλους Επιχειρήσεων
• Στελέχη φορέων του δημοσίου τομέα που έχουν την ευθύνη τμημάτων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα
• Πτυχιούχους Νομικής, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών, Marketing, Διοίκησης Επιχειρήσεων, σχολών Δημόσιας Διοίκησης
• Φοιτητές που ενδιαφέρονται για επιμόρφωση στον GDPR

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα, γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR).

Κατηγορία e-Learning

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η καθοδήγηση των συμμετεχόντων στα πρώτα βήματα της σχεδίασης και ανάπτυξης της διαδικτυακής παρουσίας μίας επιχείρησης καθώς και στην περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξή της με τη χρήση των σύγχρονων μέσων του διαδικτύου.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μεταξύ άλλων: λεπτομερή ανάλυση των διαφορετικών σεναρίων για την μετατροπή μίας παραδοσιακής επιχείρησης σε διαδικτυακή, ανάλυση των σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών marketing με ιδιαίτερη έμφαση στα social media και, τέλος, παρουσίαση των εργαλείων και των τεχνικών ανάλυσης των αποτελεσμάτων με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους για την επιχείρηση.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τις τεράστιες ευκαιρίες που προσφέρονται από το διαδίκτυο προκειμένου να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη και να αυξήσουν την απόδοσή μιας επιχείρησης.

Κατηγορία Marketing

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) με τη χρήση Καινοτόμων Μεθόδων, στo εκπαιδευτικό αντικείμενο:

«Η Παραγωγή Φαρμακευτικών και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων»

Το αντικείμενο του προγράμματος παρουσιάζει μεγάλη ευρύτητα, καθώς η φαρμακοβιομηχανία είναι ένας κλάδος ιδιαίτερα ευέλικτος και συνεχώς εξελισσόμενος στο ανταγωνιστικό παραγωγικό περιβάλλον της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας. Ο Υπεύθυνος της συγκεκριμένης θέσης έχει την ευθύνη για τον ποιοτικό έλεγχο, την παραγωγή και συσκευασία των παραγόμενων προϊόντων. Παράλληλα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ο υπεύθυνος διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον τομέα της Ασφάλειας και Υγιεινής. Επιπλέον επειδή η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί κοινωνική ανάγκη, απαιτείται εκ μέρους του η ανάπτυξη και η εφαρμογή τεχνολογιών αντιρρύπανσης και προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει να παρουσιάσει τις αρμοδιότητες και τις απαραίτητες γνώσεις, που θα πρέπει να διαθέτει ο υπεύθυνος σε διάφορους τομείς, όπως Χημεία, Οικονομικά, Περιβάλλον. Απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ σχετικών τμημάτων, όπως και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχετική εργασιακή εμπειρία.

Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι του Προγράμματος είναι ο Ιωάννης Ζαμπετάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ και ο Γρηγόρης Ζωίδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Κατά την τετράμηνη διάρκεια του Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, ενώ η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ, καθώς και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εμπειρία.

Κατηγορία Πιστοποιήσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας: social iconsocial iconsocial icon

 

Train the e-learning Trainers & Post Graduate Diploma in e-Learning

and Blended Learning

Η Human Asset σε συνεργασία με τον πιστοποιημένο εκπαιδευτή e-learning εκπαιδευτών κ.Δημήτρη Τόλη, τον πιστοποιημένο και έμπειρο εκπαιδευτή 3D worlds Στέλιο Μυστακίδη, τη Dequals Ltd και το Βρετανικό Awarding Body NCFE (Investors in Quality,www.ncfe.org.uk) προσφέρουν το Post Graduate Diploma in e-Learning and Blended Learning από απόσταση (με την καινοτόμα προσέγγιση του e-learning/ Blended Learning)

Το επάγγελμα του εκπαιδευτή ενηλίκων μέσω e-learning, είτε πρόκειται για κύρια απασχόληση, είτε για μερική, αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς η τεχνολογία προχωρά, οι εκπαιδευόμενοι είναι πλέον εξοικειωμένοι με αυτή και τέλος υπάρχει η ευελιξία και το χαμηλότερο κόστος της e-learning εκπαίδευσης που την καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλή σε διεθνές επίπεδο.

Απαιτείται πλέον ο εκπαιδευτής να είναι όχι μόνο άριστος παρουσιαστής, αλλά και να κατέχει τις σύνθετες δεξιότητες του να εφαρμόζει αλληλεπιδραστικές τεχνικές εργαστηρίου από απόσταση (Role Plays, Case Studies, Debates) με στόχο- πέρα από τη γνώση- τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευομένων παρά την απόσταση.

Μέσα από αυτό το αλληλεπιδραστικό και πρακτικό εργαστήρι (workshop) ο κάθε εκπαιδευτής, ανεξάρτητα από το αντικείμενο που διδάσκει, θα γνωρίσει και – κυρίως – θα εφαρμόσει στην πράξη νέες μεθόδους και τεχνικές e-learning εκπαίδευσης (διεθνή best practices) και θα θέσει στέρεες βάσεις για την ανάπτυξη της καριέρας του.

Σε ποιους απευθύνεται:
 • Σε εκπαιδευτές ενηλίκων
 • Σε εσωτερικούς εκπαιδευτές επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Σε Συμβούλους και Στελέχη Εκπαίδευσης και HR
 • Σε εκπαιδευτές εκπαιδευτικών μονάδων και σχολείων
 • Σε όσους καλούνται να υλοποιήσουν παρουσιάσεις σε κοινό ή σε ομάδες εταιρικές και μη

και γενικά, σε όσους σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα για συγκεκριμένες ομάδες εκπαιδευομένων σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο

Η Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης από τη Human Asset.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών (assignments) και τη διενέργεια βιντεοσκοπημένης Μικροδιδασκαλίας, οι επιτυχόντες λαμβάνουν το Post Graduate Diploma in e-Learning and Blended Learningαπό το Βρετανικό Φορέα πιστοποίησης προσώπων NCFE, Investors in Quality (www.ncfe.org.uk)

 

# Σεμινάρια      e-Learning      Επικοινωνία     
 
 

Αγαπητοί φίλοι,

Απέναντι στα προβλήματα που βιώνουμε όλοι στην Ελληνική και Κυπριακή πραγματικότητα, με κυριότερα αυτά της ανεργίας, της οικονομικής δυσπραγίας και του ασταθούς οικονομικού και δημοσιονομικού περιβάλλοντος, μπορεί κανείς να ακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις ή να τα υπερβαίνει χαράσσοντας νέους προσωπικούς και επαγγελματικούς δρόμους με γνώση, επιμονή και υπομονή.

Συνεπείς στις αξίες μας, εμείς στη Human Asset πιστεύουμε ότι η δυναμική προσωπική και επαγγελματική βελτίωση και ανάπτυξη, μέσα από την εκπαίδευση (με διεθνείς πιστοποιήσεις) και το coaching, σε συνδυασμό με τη δομημένη εξωστρέφεια μπορούν να βοηθήσουν να γίνει το 2014 για τον καθένα μας αρχή μιας νέας δυναμικής προσπάθειας ανάκαμψης και πραγματικής -χωρίς δεκανίκια- ανάπτυξης.

Για το λόγο αυτό ετοιμάσαμε ένα νέο πρόγραμμα ποιοτικών και στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρουμε στα εκπαιδευτικά μας κέντρα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και από απόσταση (με Live on-Line Training), τα οποία οδηγούν σε νέες, πολύτιμες δεξιότητες αλλά και σε καταξιωμένες διεθνείς πιστοποιήσεις.

Ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία και καλή επιτυχία στους στόχους σας!

Δημήτρης Τόλης Γιώργος Κυριακίδης
Διευθύνων Σύμβουλος Διευθυντής Εκπαίδευσης
 
Project Management Professional (PMP)® - (Προετοιμασία Πιστοποίησης PMP®)
   

Η πιστοποίηση Project Management Professional (PMP)® (πιστοποίηση Επαγγελματία Διαχειριστή Έργων) για κάθε επαγγελματία που ασχολείται με έργα προσδίδει επιπλέον αναγνωρισιμότητα στο επαγγελματικό του προφίλ και νέες επαγγελματικές ευκαρίες.
Το πρόγραμμα της Human Asset ‘PMP® prep course’ δίνει όλα τα εφόδια που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στη εξέταση για την πιστοποίηση PMP® του Project Management Institute, (PMI)® η οποία αποτελεί διεθνώς μια έγκυρη και δημοφιλή πιστοποίηση για διαχειριστές έργων πάσης φύσης. Παρέχεται διαρκής υποστήριξη πρίν και μετά το σεμινάριο, βιβλίο, σημειώσεις για τη Διαχείριση Έργου (workbook), καθώς και σημειώσεις του εκπαιδευτή, ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης.

 

PMP Prep course - Αθήνα - Εισηγητής:Γιώργος Κυριακίδης, MBA, MA, PMI-RMP, PMP, MCP
24 – 26 Ιαν 2014 - 1ο μέρος
7 – 9 Φεβ 2014 - 2ο μέρος

PMP Prep course - Θεσ/νίκη- Εισηγητής:Γιώργος Κυριακίδης, MBA, MA, PMI-RMP, PMP, MCP
17 – 19 Ιαν 2014 - 1ο μέρος
31 Ιαν – 2 Φεβ 2014 - 2ο μέρος

Παρακολούθηση με φυσική παρουσία
Παρακολούθηση εξ' αποστάσεως
Diploma in Business Coaching (από απόσταση/e-Learning)
   

Η Human Asset σε συνεργασία με το Δρ. Γιώργο Καραθάνο και το International eLearning Academy παρέχουν εξ αποστάσεως (με την καινοτόμα προσέγγιση του Blended Learning το αναγνωρισμένο από το Association For Coaching πρόγραμμα Diploma in Business Coaching. Το πρόγραμμα για το Business coaching (Συμβουλευτή επιχειρήσεων ) είναι μια πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή γνώσης σε ιδιαίτερα κρίσιμους, καθημερινούς, πρακτικούς και νευραλγικούς τομείς της συμβουλευτικής των επιχειρήσεων...

 

Diploma in Business Coaching - Πανελλαδικά- Εισηγητής: Δρ. Γιώργος Καραθάνος, MA, BSc, Dip LC (IC Inst.) Dip BC (BC Inst.)
Έναρξη Προγραμματων από 1η Φεβ., 2014.
Εγγραφές καθημερινά όλο τον χρόνο.

Association for Coaching
Παρακολούθηση εξ' αποστάσεως
Diploma in Life Coaching (από απόσταση/e-Learning)
   

Το πρόγραμμα για το Life Coaching (προπόνηση ζωής – προσωπική συμβουλευτική) είναι μια πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή γνώσης και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ιδιαίτερα κρίσιμους, καθημερινούς, πρακτικούς και νευραλγικούς τομείς της Ζωής μας, όπως:

* την επιστημονικής βάσης γνωριμία και βελτίωση του εαυτού μας
* την υλοποίηση των στόχων μας βάση επιστημονικού σχεδίου και πρακτικών βημάτων
* και την ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων αυτό-ενίσχυσης και αυτό-βελτίωσης

Το πρόγραμμα συγκεντρώνει γνώσεις από πολλές και διαφορετικές επιστήμες για την προσφορά στους συμμετέχοντες πρακτικών βημάτων αυτογνωριμίας, ανάπτυξης (προσωπικού και επαγγελματικού επιπέδου) καθώς και άμεσης επίλυσης προβλημάτων (προσωπικού και επαγγελματικού επιπέδου)...

Diploma in Business Coaching - Πανελλαδικά - Εισηγητής: Δρ. Γιώργος Καραθάνος, MA, BSc, Dip LC (IC Inst.) Dip BC (BC Inst.)
Έναρξη Προγραμματων από 1η Φεβ., 2014.
Εγγραφές καθημερινά όλο τον χρόνο.

Association for Coaching
Παρακολούθηση εξ' αποστάσεως
Business English (Corporate/Individuals)
   

Talking your way to business success in English. 
Whether due to globalization of the economy or the present uncertain business environment, many companies are extending their activities to markets abroad, and those already active in other countries are intensifying their efforts. The vast majority of international business is conducted in English and research has shown that while most people ‘speak’ English, a great number need to improve their oral communication.
Indeed it is spoken English that probably contributes more than any other factor to success in business and certainly increases our chances of closing the deal and establishing a profitable relationship with our business partners.

 

Workout: Top performing athletes exercise/ workout to prepare for a major sporting event or to maintain a satisfactory level of fitness... more

Intensive: If you only have a few days or weeks to improve or exercise your English before a)attending or participating in an exhibition... more

Interview Success In EnglishPreparation for a Successful Interview in English. A workshop delivered in English (for non–natives) suitable for professionals looking for new challenges abroad and who want to be fully prepared for the all important interview phase. more

 
Παρακολούθηση με φυσική παρουσία
Παρακολούθηση εξ' αποστάσεως

Business English (Corporate/Individuals) - Athens - Trainer: Robert Harris

 
Train the Trainers – Postgraduate Diploma in Training & Development
   

Η Human Asset σε συνεργασία με τον πιστοποιημένο εκπαιδευτή εκπαιδευτών κ.Δημήτρη Τόλη, τη Dequals Ltd και το Βρετανικό Awarding Body NCFE (Investors in Quality,www.ncfe.org.uk) προσφέρουν το Postgraduate Diploma in Training and Development, είτε με εργαστήρια workshops στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είτε από απόσταση (με την καινοτόμα προσέγγιση του e-learning/ Blended Learning).
Μέσα από αυτό το αλληλεπιδραστικό και πρακτικό εργαστήρι (workshop) ο κάθε εκπαιδευτής, ανεξάρτητα από το αντικείμενο που διδάσκει, θα γνωρίσει και - κυρίως - θα εφαρμόσει στην πράξη νέες μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης (διεθνή best practices) και θα θέσει στέρεες βάσεις για την ανάπτυξη της καριέρας του.

 

Train the Trainers - Αθήνα - Εισηγητής:Δημήτρης Τόλης, MBA, PMP.
28 Φεβ.-2 Μαρ., 2014
e-Learning: Εγγραφές καθημερινά όλο τον χρόνο. 

Association for Coaching
Παρακολούθηση με φυσική παρουσία
Παρακολούθηση εξ' αποστάσεως
 

* PMP, PMI, PMI-RMP and PMBOK Guide are registered trademarks of Project Management Institute, Inc

Δείτε άλλα προγράμματα της Human Asset που ίσως σας ενδιαφέρουν:
Diploma in Public Relations (e-Learning) Έναρξη: 3 Φεβ., 2014 / Εισηγητής: Δρ. Γιώργος Καραθάνος, MA, BSc, Dip LC (IC Inst.) Dip BC (BC Inst.)
MS Project 2010 - Certification Preparation Αθήνα: 4-6 Φεβ., 2014 / Θεσσαλονίκη: ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα - www.humanasset.gr / Διάρκεια: 18 ώρες / Εισηγητής: Γιώργος Κυριακίδης, MBA, MA, PMI-RMP, PMP, MCP
Business English Specific Start date: Feb. 3rd, 2014. / Trainer: Robert Harris
Public Relations Certification Preparation (LCCI® Level 3) Έναρξη: Φεβρουάριος, 2014 / Διάρκεια: 42 ώρες / Εισηγητής: Νικόλαος Γκόνης, MBA, CTP Tutor
Train the e-learning Trainers – Post Graduate Diploma in e-Learning and Blended Learning Έναρξη: 12 Φεβρουαρίου, 2014 / Διάρκεια: 18 ώρες / Εισηγητής: Δημήτρης Τόλης, MBA, PMP.
Διαχείριση της Απόδοσης και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα: 19-20 Μαρ., 2014 / Διάρκεια: 18 ώρες / Εισηγητής: Δημήτρης Τόλης, MBA, PMP.
 
    www.humanasset.gr  
Επιστροφή στην κορυφή του Newsletter
 
Κυριακή, 06 Οκτωβρίου 2013 18:08

Τεχνικές Πώλησης (online)

Εισηγητής:

Ο Γιώργος Ραλλάκης είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πολύχρονη εμπειρία στην οργάνωση τμημάτων πωλήσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και επιχειρήσεων. Έχει εμπειρία πάνω από 10 χρόνια στην εκπαίδευση πωλητών και τις πωλήσεις, ενώ είναι ιδρυτής της Evolution Σύμβουλοι Επιχειρήσεων που παρέχει υπηρεσίες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και του πρωτοποριακού LearningEvolution.gr το οποίο ασχολείται με την διοργάνωση online και offline σεμιναρίων.

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί εξολοκλήρου online την Τρίτη 15, Τετάρτη 16 και Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, ώρα 20:00 – 22:00 (οκτώ με δέκα το βράδυ)

Τρόπος Διεξαγωγής:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί εξολοκλήρου online την Τρίτη 15, Τετάρτη 16 και Πέμπτη 17 Οκτωβρίου. Οι ζωντανές παρουσιάσεις θα γίνουν στις 20:00 (οκτώ το απόγευμα) και θα έχουν διάρκεια 90 λεπτά περίπου η κάθε μία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις στον εκπαιδευτή μέσω της εφαρμογής webconference που χρησιμοποιούμε, οι οποίες και θα απαντηθούν άμεσα, ενώ θα έχουν πρόσβαση στο video των παρουσιάσεων για ένα έτος από την εγγραφή τους.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, φοιτητές, επαγγελματίες πωλητές και σε όποιον θέλει να διευρύνει τις γνώσεις του πάνω στις πωλήσεις.

Σκοπός:

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα έχετε αποκτήσει μια πλήρη εικόνα της διαδικασίας της πώλησης, και θα αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία που θα σας επιτρέψουν να προετοιμαστείτε για την πώληση των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας.

Θα μάθετε πως να προετοιμάζεστε για μια πώληση (οργάνωση υλικού, δομή παρουσίασης, εύρεση κατάλληλου κοινού στόχου), και πως να φέρεστε κατά τη διάρκεια της πώλησης (αντιμετώπιση αντιρρήσεων πελάτη, δόμηση επιχειρημάτων, κτλ).

Περιγραφή:

Σε αυτό το σεμινάριο θα μιλήσουμε για τη διαδικασία της πώλησης. Θα καλύψουμε όλο το φάσμα της διαδικασίας της πώλησης, από την πρώτη επαφή, μέχρι την εξυπηρέτηση πελατών και το Cross ή Up Selling!

Στο τέλος του σεμιναρίου θα γνωρίζετε πως να προετοιμαστείτε για να πουλήσετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία, πως να βρείτε το κατάλληλο κοινό στόχο (target group), πως να οργανώνετε τα επιχειρήματα σας, πως να φερθείτε στη διάρκεια της πώλησης και πως να αντιμετωπίσετε τις αντιρρήσεις των πελατών σας. Επίσης, θα μιλήσουμε για την εξυπηρέτηση πελατών και το (Cross ή Up Selling), την τέχνη του να πουλάς περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες στους ήδη υπάρχοντες πελάτες σου.

Ενδεικτική θεματολογία:

 

 1. Τι είναι η πώληση
 2. Πως βρίσκουμε το κοινό στόχο (target group)
 3. Πως καθορίζουμε το μοναδικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα (Unique selling point)
 4. Πως μετατρέπουμε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μας σε οφέλη για τον καταναλωτή.
 5. Πως προετοιμαζόμαστε για την πώληση
 6. Τα στάδια της διαδικασίας της πώλησης
 7. Τις βασικές κατηγορίες των αντιρρήσεων που μπορεί να έχει ένας πελάτης και πως να τις ξεπεράσουμε
 8. Την εξυπηρέτηση πελατών
 9. Το Cross ή Up selling, τον φθηνότερο και καλύτερο τρόπο για να αυξήσουμε τις πωλήσεις και τα κέρδη μας.

 

Κόστος:

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 3 παρουσιάσεις διάρκειας 90 λεπτών η κάθε μία και το κόστος συμμετοχής είναι 100€. Για εγγραφές μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται στα 70€

Υλικό σεμιναρίου:

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα λάβουν:

 

 1. Βεβαίωση συμμετοχής στο σεμινάριο
 2. Πρόσβαση στις ζωντανές παρουσιάσεις του σεμιναρίου.
 3. Πρόσβαση στα videos των ζωντανών παρουσιάσεων του σεμιναρίου για ένα έτος από την εγγραφή τους στο σεμινάριο.
 4. Πρόσβαση στο υλικό του σεμιναρίου (άρθρα, ασκήσεις, άλλο υλικό) για ένα έτος από την εγγραφή τους σε αυτό.
 5. Πρόσβαση στον εκπαιδευτή για ένα έτος, μέσω email ή τηλεφώνου για τυχόν απορίες.
 6. Έκπτωση 15% σε άλλα online και offline σεμινάρια που διοργανώνει η LearningEvolution.gr, καθώς και σε άλλα προϊόντα παραγωγής μας (DVD, βιβλία, κλπ).

 

Κατηγορία Πωλήσεις