5ος κύκλος του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος  «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR»
Διοργανωτής:
Κατηγορία: e-Learning

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και υλοποιεί το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας δέκα εβδομάδων με τίτλο:

«Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR»

Διάρκεια προγράμματος: Δευτέρα, 01η Φεβρουαρίου 2021 έως Κυριακή, 11η Απριλίου 2021

Το πρόγραμμα εντάσσεται διοικητικά στο έργο «Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης» του Ε.Κ.Π.Α., με επιστημονικό και ακαδημαϊκό υπεύθυνο τον Δρ. Παναγιώτη Αλεξάκη, καθηγητή Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής.

Η μέθοδος που ακολουθείται είναι αυτή της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) με χρήση εξελιγμένης διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στον ενήλικα εργαζόμενο – εκπαιδευόμενο. Η διδακτέα ύλη και η εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος σχεδιάστηκαν από έμπειρους επιστήμονες, Διδάκτορες της Νομικής και της Πληροφορικής, προερχόμενους από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στην εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα, γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR).

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης υλοποιείται στην Ελληνική γλώσσα και απευθύνεται σε:

• Στελέχη ή ιδιώτες που εκτελούν ή πρόκειται να εκτελέσουν καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officers - DPOs)

• Στελέχη τμημάτων Διοίκησης, Λογιστηρίου, HR, Marketing, IT

• Στελέχη Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

• Δικηγόρους, στελέχη Νομικών Εταιρειών

• Συμβούλους Επιχειρήσεων

• Στελέχη φορέων του δημοσίου τομέα που έχουν την ευθύνη τμημάτων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα

• Πτυχιούχους Νομικής, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών, Marketing, Διοίκησης Επιχειρήσεων, σχολών Δημόσιας Διοίκησης

• Φοιτητές που ενδιαφέρονται για επιμόρφωση στον GDPR

 

Οδηγός σπουδών: https://bit.ly/EKPA_GDPR_STUDY_GUIDE
Φόρμα αίτησης συμμετοχής: https://bit.ly/GDPR_REGISTER