Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Advising clients and drafting: Share Sale and Purchase Agreements
Advising clients and drafting: Share Sale and Purchase Agreements

21/11/2023 16:00 -
23/11/2023 - 19:00

Advising clients and drafting: Share Sale and Purchase Agreements

Κατηγορία: Νομικά

Εισηγητής: Androulla Poutziouris

Περιγραφή

Whether you’re a seasoned legal professional or a budding entrepreneur, understanding the nuances of Share Sale and Purchase Agreements is crucial in today’s dynamic business landscape. Gain invaluable insights from industry experts, unravel complex clauses, and explore real-life case studies. Equip yourself with the knowledge and skills to craft powerful, water-tight agreements that safeguard your interests and foster successful transactions.

Aims of the seminar:

Learn the purpose of the key provisions of the SPA and related transaction documents and the effect that amendments can have on your client’s position.
Appreciate the function of Warranties and Indemnities and gain an understanding of the differing approaches of the seller and buyer in negotiating the terms of the warranties in the acquisition agreement.
Improve your delivery of commercially relevant and client-focused advice.
Increase confidence in your overall ability to draft effective acquisition-related agreements on behalf of your clients.

Why to attend:

Gain Invaluable Expertise: Register for our seminar and acquire invaluable expertise in drafting Share Sale and Purchase Agreements, empowering you to navigate complex legal transactions with confidence.

Learn from Industry Experts: Our experienced industry experts will lead the sessions, sharing their insights and best practices, allowing you to learn from the best in the field.

Hands-On Case Studies: Dive into real-life case studies, offering practical experience in crafting effective and water-tight agreements, giving you the skills to protect your interests.

Enhance Your Professional Profile: Mastering the art of Share Sale and Purchase Agreements will enhance your professional profile and career opportunities within the legal and business sectors.

Network with Peers: Connect with like-minded professionals, fostering valuable relationships and potential collaborations for future ventures.

Boost Your Business Success: By attending the seminar, you will be equipped to optimize deal structures, safeguard your interests, and drive business success through successful share transactions.

Aims

Why this seminar is important for you?

This course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and related transactional documents from the point of view of both parties.
It will enhance your understanding of the overall transaction structure, the purpose of the key provisions of the SPA and the effect that amendments can have.
The course will be interactive, based on realistic case studies and incorporating specific drafting suggestions and precedents.
The course also encourages you to develop your drafting skills in context, to enable you to confidently produce more effective and robust agreements for your clients.
You will receive a number of ready-made drafted clauses and sample SPA’s for your own use. After looking at the provisions, we will look at real-life scenarios and help you to develop the skills for effective drafting and provision of legal advice to your clients.
This seminar is practical and is taught by highly experienced lawyer expert in all areas of corporate law.

Ενότητες

COURSE CONTENT:

UNIT 1 – Structure of a Sale & Purchase Agreement

 

Letters of Intent & Heads of Agreement
agreements leading up to the SPA
Definitions
Exchange & Completion
Boilerplate Clauses
Schedules
Comfort Letters & Side Letters
Sample precedents, discussion & quiz

UNIT 2 – Representations, Warranties & Indemnities

 

Drafting Objectives
Purpose of Warranties
Warranties given by the Seller
Warranties given by the Buyer
Indemnities given by the Seller
Sample precedents, discussion & quiz

UNIT 3 – Completion Meetings

 

Management of the Meeting
Solicitors’ Undertakings
Timing problems
Completion in Escrow
Sample precedents, discussion & quiz

UNIT 4 – Warranties, Disclosure, Completion Accounts

 

Who should give Warranties? Dual-purpose of Warranties.
What is Disclosure?
Effect of the Warranties
Completion Accounts (comparison, mechanisms, limiting areas of potential dispute etc.)
Sample precedents, discussion & quiz.

Πληροφορίες

This seminar is not funded.
Σε ποιους απευθύνεται:
Lawyers
Advocates
Trainee Lawyers
Corporate Executives and Directors
Paralegals
Business Owners and Entrepreneurs
In-house Counsels
Investment and Finance Professionals
Accountants and Financial Advisors
Business Consultants and Advisors
Academics and Students

Ημερομηνίες

21/11/2023 16:00 -
23/11/2023 - 19:00

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

  Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή

  English Contract Drafting Skills

  English Contract Drafting Skills

  ONLINE 30/11/2023, 08/12/2023
  από European Legal Training Center
  In today’s interconnected world, proficiency in English contract drafting is not just an advan...
  Drafting and Advising Clients on Shareholders Agreements

  Drafting and Advising Clients on Shareholders Agreements

  ONLINE 05/12/2023, 08/12/2023
  από European Legal Training Center
  Prepare to be immersed in a world of strategic alliances and business prowess as we unravel the secr...
  (Α)θεμιτές εμπορικές πρακτικές στο ψηφιακό εμπόριο

  (Α)θεμιτές εμπορικές πρακτικές στο ψηφιακό εμπόριο

  ONLINE 11/12/2023, 12/12/2023
  από European Legal Training Center
    ‍ ...
  Drafting Joint Venture Agreements

  Drafting Joint Venture Agreements

  ONLINE 12/12/2023, 21/12/2023
  από European Legal Training Center
  Aims of the seminar: ‍ This course is designed to provide participants with the knowledge and skills...
  Drafting Investment Agreements

  Drafting Investment Agreements

  ONLINE 20/12/2023
  από European Legal Training Center
  ‍‍The “Drafting Investment Agreements” course is designed to provide lawyers with a comp...
  Drafting Partnership Agreements

  Drafting Partnership Agreements

  ONLINE 22/12/2023
  από European Legal Training Center
  The “Drafting a Partnership Agreement” course is designed to provide participants with c...
  Εταιρική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη

  Εταιρική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη

  ONLINE 19/10/2023
  από European Legal Training Center
  Το σεμινάριο “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη” αποτελεί μια πολύτιμη ευκ...
  Οικονομικά για Νομικούς

  Οικονομικά για Νομικούς

  ONLINE 20/10/2023, 24/09/2023
  από European Legal Training Center
  Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις στην οικονομική επιστήμη...
  Tax Residence Guide in Cyprus

  Tax Residence Guide in Cyprus

  ONLINE 25/10/2023
  από European Legal Training Center
  This seminar will examine setting up tax residency in Cyprus, why it can be beneficial, and the appl...
  Corporate Sustainability and Social Responsibility

  Corporate Sustainability and Social Responsibility

  ONLINE 31/10/2023, 02/11/2023
  από European Legal Training Center
  In this dynamic and insightful seminar, we delve into the pivotal role of Corporate Sustainability a...
  Ευρωπαικό Ένταλμα Σύλληψης: η καθημερινή δικαστική πρακτική

  Ευρωπαικό Ένταλμα Σύλληψης: η καθημερινή δικαστική πρακτική

  ONLINE 02/11/2023, 03/11/2023
  από European Legal Training Center
  Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΕΕΣ) αποτελεί μια απλουστευμένη διασυνοριακή δικαστική διαδικασία παρ...
  Introduction to Cyprus Insurance Law and Practice

  Introduction to Cyprus Insurance Law and Practice

  ONLINE 08/11/2023, 16/11/2023
  από European Legal Training Center
  This course aims to train lawyers and claims handlers in the application of insurance law, and the p...
  Η σημαντικότερη Νομολογία του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης

  Η σημαντικότερη Νομολογία του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης

  ONLINE 13/11/2023, 16/11/2023
  από European Legal Training Center
  Οι δικηγόροι και νομικοί στην Ελλάδα μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση των νομικών ζητημάτων ...
  Substance and Control in Cyprus

  Substance and Control in Cyprus

  ONLINE 28/11/2023
  από European Legal Training Center
  This seminar equips participants with vital tools to optimize tax planning, ensure compliance, stren...