Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Drafting Partnership Agreements
Drafting Partnership Agreements

22/12/2023 15:00 - 19:00

Drafting Partnership Agreements

Κατηγορία: Νομικά

Εισηγητής: Androulla Poutziouris

Περιγραφή

The “Drafting a Partnership Agreement” course is designed to provide participants with comprehensive knowledge and practical skills to create effective partnership agreements. Whether you are an aspiring entrepreneur, a legal professional, or an individual seeking to understand the intricacies of partnership agreements, this course will equip you with the essential tools to navigate the process successfully.

 

During this course, you will delve into the fundamental elements of partnership agreements and explore the legal, financial, and operational aspects that govern partnerships. Through a combination of expert guidance, real-life case studies, and interactive exercises, you will gain a solid understanding of the key components required to draft a robust and tailored partnership agreement.

 

Join us for the “Drafting a Partnership Agreement” course and unlock the expertise to create well-crafted partnership agreements that lay a strong foundation for successful business collaborations.

Why this seminar is important for you?

 

By the end of this course, participants will have the confidence and competence to draft partnership agreements that protect the interests of all partners, mitigate risks, and foster successful collaborative ventures. Whether you aim to establish a partnership or advise clients on partnership matters, this course will empower you with the necessary skills to navigate the complexities of partnership agreements effectively.

 

Ενότητες

COURSE CONTENT:

Unit 1: An Introduction to Partnership agreements

Understand the concept of partnership agreements and why they are required
Identify the types of partnership agreements and their legal implications
Appreciate the importance of a well-drafted partnership agreement

Unit 2: Identifying key partnership elements

Understand and implement a typical partnership structure
Be able to define the purpose, scope, nature and duration of the partnership by drafting appropriate clauses
Draft appropriate clauses for determining rights, obligations and responsibilities of each partner to the agreement
Draft appropriate clauses to allocate profits, losses and liabilities

Unit 3: Governance and decision making

Be able to establish appropriate decision making mechanisms
Be able to create management structures
Be able to effectively address conflicts and dispute resolution mechanisms

Unit 4: Capital contributions and financing

Be able to draft clauses relating to capital contributions
Be able to draft clauses for determining the process for additional contributions or loans
Be able to address profit sharing and compensation arrangements in the agreement

Unit 5: Intellectual property and ownership

Be able to address the protection of intellectual property rights
Be able to address ownership and usage rights
Be able to create provisions for transferring ownership of IP upon dissolution or departure

Unit 6: Partnership expansion and restructuring

Drafting for expansion and admission of partners
Drafting for withdrawal and buy-out procedures
Address effectively for dissolution and winding up

Unit 7: Boilerplate clauses in partnership agreements ‍

Be able to establish confidentiality agreements
Be able include non-compete clauses
Include the typical and most important boilerplate clauses
Consider the tax implications of the partnership agreement

Πληροφορίες

This course is suitable for:

Lawyers
Legal Consultants
Entrepreneurs and individuals seeking to establish partnerships
Legal professionals and paralegals involved in business law
Accountants and financial advisors dealing with partnerships
Consultants and advisors offering guidance on partnership matters
Students and academics interested in partnership law and business formation

Ημερομηνίες

22/12/2023 15:00 - 19:00

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

  Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή

  Εταιρική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη

  Εταιρική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη

  ONLINE 19/10/2023
  από European Legal Training Center
  Το σεμινάριο “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη” αποτελεί μια πολύτιμη ευκ...
  Οικονομικά για Νομικούς

  Οικονομικά για Νομικούς

  ONLINE 20/10/2023, 24/09/2023
  από European Legal Training Center
  Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις στην οικονομική επιστήμη...
  Tax Residence Guide in Cyprus

  Tax Residence Guide in Cyprus

  ONLINE 25/10/2023
  από European Legal Training Center
  This seminar will examine setting up tax residency in Cyprus, why it can be beneficial, and the appl...
  Corporate Sustainability and Social Responsibility

  Corporate Sustainability and Social Responsibility

  ONLINE 31/10/2023, 02/11/2023
  από European Legal Training Center
  In this dynamic and insightful seminar, we delve into the pivotal role of Corporate Sustainability a...
  Ευρωπαικό Ένταλμα Σύλληψης: η καθημερινή δικαστική πρακτική

  Ευρωπαικό Ένταλμα Σύλληψης: η καθημερινή δικαστική πρακτική

  ONLINE 02/11/2023, 03/11/2023
  από European Legal Training Center
  Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΕΕΣ) αποτελεί μια απλουστευμένη διασυνοριακή δικαστική διαδικασία παρ...
  Introduction to Cyprus Insurance Law and Practice

  Introduction to Cyprus Insurance Law and Practice

  ONLINE 08/11/2023, 16/11/2023
  από European Legal Training Center
  This course aims to train lawyers and claims handlers in the application of insurance law, and the p...
  Η σημαντικότερη Νομολογία του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης

  Η σημαντικότερη Νομολογία του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης

  ONLINE 13/11/2023, 16/11/2023
  από European Legal Training Center
  Οι δικηγόροι και νομικοί στην Ελλάδα μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση των νομικών ζητημάτων ...
  Advising clients and drafting: Share Sale and Purchase Agreements

  Advising clients and drafting: Share Sale and Purchase Agreements

  ONLINE 21/11/2023, 23/11/2023
  από European Legal Training Center
  Whether you’re a seasoned legal professional or a budding entrepreneur, understanding the nuan...
  Substance and Control in Cyprus

  Substance and Control in Cyprus

  ONLINE 28/11/2023
  από European Legal Training Center
  This seminar equips participants with vital tools to optimize tax planning, ensure compliance, stren...
  English Contract Drafting Skills

  English Contract Drafting Skills

  ONLINE 30/11/2023, 08/12/2023
  από European Legal Training Center
  In today’s interconnected world, proficiency in English contract drafting is not just an advan...
  Drafting and Advising Clients on Shareholders Agreements

  Drafting and Advising Clients on Shareholders Agreements

  ONLINE 05/12/2023, 08/12/2023
  από European Legal Training Center
  Prepare to be immersed in a world of strategic alliances and business prowess as we unravel the secr...
  Drafting Joint Venture Agreements

  Drafting Joint Venture Agreements

  ONLINE 12/12/2023, 21/12/2023
  από European Legal Training Center
  Aims of the seminar: ‍ This course is designed to provide participants with the knowledge and skills...
  Drafting Investment Agreements

  Drafting Investment Agreements

  ONLINE 20/12/2023
  από European Legal Training Center
  ‍‍The “Drafting Investment Agreements” course is designed to provide lawyers with a comp...
  (Α)θεμιτές εμπορικές πρακτικές στο ψηφιακό εμπόριο

  (Α)θεμιτές εμπορικές πρακτικές στο ψηφιακό εμπόριο

  ONLINE 11/12/2023, 12/12/2023
  από European Legal Training Center
    ‍ ...