Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο

Κατηγορίες

05-12-2023 08-12-2023
Οι ψηφιακές αλλαγές μεταβάλλουν δραστικά τη ζωή των ανθρώπων αλλά και των επαγγελματιών της πράξης. Η αποτελεσματική προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής βρίσκεται στο επίκεντρο του διαλόγου για τους νομικούς της πράξης, ιδίως μέσω των κρίσιμων αλλαγών που έχει επιφέρει η Ψηφιακή Ατζέντα της ΕΕ (European Digital Agenda). Από το ηλεκτρονικό εμπόριο και την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγ...

ONLINE 05-12-2023 08-12-2023
Prepare to be immersed in a world of strategic alliances and business prowess as we unravel the secrets behind successful partnerships. Delve into the art of crafting compelling agreements that safeguard your interests while fostering growth and synergy among stakeholders. Led by industry experts, this empowering event will empower you with the knowledge to navigate the intricate legal landscape, ...

Αθήνα, ONLINE 04-12-2023 06-12-2023
Ο συμμετέχων: Θα γνωρίσει το ρόλο ενός Contract Manager Θα κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες μιας σύμβασης κατασκευής σε σχέση με μια εμπορική ή μια σύμβαση αγοραπωλησίας ακινήτων. Θα εξοικειωθει με τον κύκλο ζωής ενός κατασκευαστικού έργου από τη σύναψη σύμβασης έως την παράδοση του έργου. Θα αντιληφθει την προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει ένας δικηγόρος στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισ...

ONLINE 30-11-2023 08-12-2023
In today’s interconnected world, proficiency in English contract drafting is not just an advantage, but a necessity for any lawyer aiming to excel in international business and legal transactions. This seminar equips you with the essential skills to confidently draft, negotiate, and interpret contracts in English, ensuring clear communication and compliance with international legal standards...

ONLINE 12-12-2023 21-12-2023
Aims of the seminar: ‍ This course is designed to provide participants with the knowledge and skills necessary to draft a comprehensive joint venture agreement. Participants will learn about the key provisions that should be included in such an agreement, as well as the legal requirements and considerations that must be taken into account. The course will cover topics such as the structure of join...

ONLINE 13-11-2023 13-12-2023
Η Compliance Officers Academy της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ εγκαινιάζει μια νέα γενιά εξειδικευμένων προγραμμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης, που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των κλάδων της ενέργειας, της υγείας, της τεχνολογίας, της συμβουλευτικής και άλλων. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του πρώτου στην Ελλάδα πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος στην Κανονιστική Συμμόρφωση (πιστοποίηση από την TÜV AUS...

ONLINE 20-12-2023
‍‍The “Drafting Investment Agreements” course is designed to provide lawyers with a comprehensive understanding of the legal principles and practical skills necessary to effectively draft investment agreements. Led by an experienced mergers and acquisitions lawyer, this course will focus on the key aspects of drafting investment agreements, equipping participants with the knowledge and...

ONLINE 22-12-2023
The “Drafting a Partnership Agreement” course is designed to provide participants with comprehensive knowledge and practical skills to create effective partnership agreements. Whether you are an aspiring entrepreneur, a legal professional, or an individual seeking to understand the intricacies of partnership agreements, this course will equip you with the essential tools to navigate th...