Που απευθύνεται:
Τό σεμινάριο άπευθύνεται κυρίως σέ στελέχη οίκονομικής κατευθύνσεως άλλά καί σέ στελέχη άλλων τμημάτων πού ένδεχομένως έμπλεκονται στήν κατάρτιση προυπολογιστικών καταστάσεων τού τμήματός τους.

Σκοπός:
Τού σεμιναρίου είναι ή μεθοδική παρουσίαση τών βασικών άρχών πού διέπουν την σύνταξη τού προυπολογισμού καί τών βασικών παραμέτρων πού όδηγούν στήν όλοκλήρωσή του καί στήν έφαρμογή του. Μέ τήν όλοκλήρωση τού προγράμματος οί συμμετέχοντες θά είναι σέ θέση νά σχεδιάσουν , νά έφαρμόσουν καί νά παρακολουθήσουν μέ έπιτυχία τον προυπολογισμό.

Συνοπτικό πρόγραμμα:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ορισμός
Πλεονεκτηματα
Αναγκαιότητα
Περιορισμοί στούς όποιους υπόκεινται οί προυπολογισμοί
Αναφορά στίς βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός
Αποτελέσματα Χρήσεως , Πίνακας Διαθέσεως Κερδών ,Προσάρτημα κλπ)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ηγεσία
Καθορισμός σκοπού / έπιστολή πρός τά τμήματα πού συμμετέχουν στήν
κατάρτιση
Καθορισμός στόχων – έπιχειρηματικών , χρηματοοικονομικών ,έπενδυτικών
Καταμερισμός εύθυνών γιά τήν προετοιμασία
Στάδια προυπολογιστικής διαδικασίας
Σκοποί τής προυπολογιστικής διαδικασίας
Διάρθρωση προυπολογιστικής διαδικασίας
Μηνιαία κατανομή καί άναγκαιότητα αύτής

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – MARKETING PLAN

Μέθοδοι πρόβλεψης πωλήσεων
Πρόβλεψη τάσης πωλήσεων
Διάκριση πωλήσεων μετρητοίς καί πωλήσεων με πίστωση
Feedback Διευθυντικών Στελεχών
Κλαδική άνάλυση
Στατιστική άνάλυση
Προσδιορισμός άγοράς
Προσδιορισμός κόστους
Παράγοντες πού έπηρεάζουν τίς πωλήσεις
Στρατηγική Marketing
Καθορισμός μικτών περιθωρίων κέρδους
Ο προυπολογισμός πωλήσεων ώς έργαλείο έλέγχου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Διάκριση σταθερών καί μεταβλητών δαπανών
Σταθερός / έλαστικός προυπολογισμός δαπανών
Κόστος πρώτων ύλών καί βήματα προετοιμασίας
Διαδικασία παραγωγής ( παραγωγή πιστωτικών καρτών κλπ)
Επίδραση έποχικότητος
Κόστος έργασίας
Αμεση καί Εμμεση έργασία
Σύγκριση κόστους καί όγκου παραγωγής (τραπεζικά καταναλωτικά προιόντα)
Ανάλυση Νεκρού Σημείου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Προυπολογισμός δαπανών προώθησης προιόντων
Μισθοί καί προμήθειες πωλητών
Διακίνηση καί παράδοση έμπορευμάτων
Βήματα πού άκολουθούμε στήν κατάριση τού προυπολογισμού δαπανών διάθεσης
Γενικά καί Διοικητικά έξοδα
Μισθοί καί λοιπές δαπάνες μισθοδοσίας
Εκτακτα καί Ανόργανα έξοδα καί έσοδα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ( ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις άναγκών σέ κεφαλαιακές άνάγκες
Μακροπρόθεσμες προβέψεις άναγκών σέ κεφαλαιακές άνάγκες
Συνοπτική παρουσίαση άξιολόγησης έπενδυτικών σχεδίων
Γραπτή άνάλυση πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων τού προυπολογισμού άναγκών σέ κεφαλαιακές άνάγκες
Ελεγχος τών προτεινομένων προτάσεων
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Σημασία κατάρτισης ταμειακού προγράμματος
Πρόβλεψη είσπράξεων καί πληρωμών σέ χρηματικές μονάδες
Προυπολογισμός κεφαλαιακών δαπανών καί χρηματοοικονομικών μεγεθών
Προυπολογισμός άναγκών σέ δανειακά κεφάλαια
Ανάλυση μεθόδου προσδιορισμού άναγκών πρόσθετων κεφαλαίων λόγω άλλαγής τής πιστωτικής πολιτικής καί λόγω μεταβολής τού όγκου πωλήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σύνταξη προυπολογιστικής καταστάσεως Αποτελεσμάτων Χρήσεως
Σύνταξη Προυπολογιστικού Ισολογισμού
Αναφορά σέ βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σύνταξη συγκεντρωτικού προύπολογισμού
Η σημασία τής καθολικής συμμετοχής τών έμπλεκομένων στελεχών στήν
Διαδικασία προετοιμασίας τού Προυπολογισμού
Προσδιορισμός καί σημασία τών άποκλίσεων (πραγματικά / προυπολογιστικά)
Ελεγχος προυπολογισμού πωλήσεων
Ελεγχος προυπολογισμού λειτουργικών δαπανών
Ελεγχος προυπολογισμού κεφαλαιακών δαπανών
Σύνταξη έκθέσεως πρός τήν Διοίκηση γιά τήν πορεία τού Προυπολογισμού
Περιεχόμενο καί μορφή έκθέσεων προυπολογισμού
Βαθμός έπίτευξης τού προυπολογιστικού έλέγχου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ FORECAST

Σημασία κατάρτισης ένδιαμέσων προυπολογισμών
Πότε πρέπει νά καταρτίζονται
Τί στόχους έχουμε
Πόυ άποβλέπουν οί ένδιάμεσες προυπολογιστικές καταστάσεις

Εισηγητής/ές:
Γαρουφάλης Κων/νος

Διάρκεια: 12 Ώρες
Κόστος: 320€
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 29,30,31/10
Ημερομηνία έναρξης: 29/10/2018
Ώρες διεξαγωγής: 17:00-21:00
Πόλη: Αθήνα