Επιδότηση ΛΑΕΚ

  • Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για την επιδότηση;

Η ομάδα του seminaria.gr αναλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ όλες τις διαδικασίες προετοιμασίας και υποβολής του προγράμματος στον ΟΑΕΔ. Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, εφόσον βέβαια έχετε ενταχθεί, ως επιχείρηση, στο μητρώο του ΟΑΕΔ και έχετε πάρει τους απαραίτητους κωδικούς.

 

  • Ποιοι δικαιούνται επιδότηση από το ταμείο του ΛΑΕΚ;

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και Δημόσιοι Οργανισμοί οι οποίες καταβάλουν τις εργοδοτικές εισφορές στο ταμείο του ΙΚΑ για τους υπαλλήλους τους.

  • Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα της επιδότησης;

Όσες ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις δεν καταβάλλουν τις εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων τους στο ταμείο του ΙΚΑ δεν έχουν δικαιώμα στην επιδότηση.

  • Πως υπολογίζεται το ύψος της επιδότησης;

Παράδειγμα υπολογισμού ποσού 0,45% ΟΑΕΔ_ΛΑΕΚ

Έστω ότι η επιχείρηση έχει 15 υπαλλήλους και οι μικτές αποδοχές του κάθε υπαλλήλου είναι 1000Ε το μήνα. Το ποσό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το έτος (υπολογίζοντας κατά προσέγγιση μέχρι και το τέλος του έτους) είναι: 

( 15 Υπάλληλοι Χ 14 μισθοδοσίες Χ 1000Ε μικτές αποδοχές Χ 0,45) / 100 = 945 Ε

Σημείωση
Στην περίπτωση που δεν έχετε κάνει χρήση του ποσού του προηγούμενου έτους, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε τώρα προσθέτοντας το φετινό υπόλοιπο με το περσινό. 

Ο πόρος ΛΑΕΚ 0,45% είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση στον οποίο καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,45%, την οποία αποδίδουν οι εργοδότες για τους υπαλλήλους τους στο ΙΚΑ. Κάθε επιχείρηση, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον πόρο για την κατάρτιση των υπαλλήλων της και ανταποδοτικά θα της επιστραφεί το κόστος της εκπαίδευσης. Το ποσό που ανταποδοτικά δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσουν φέτος έχει ως εξής: Για το 2014 η κάλυψη της εκπαίδευσης μέσω ΛΑΕΚ είχε ως εξής:

  1. Το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2014, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
  2. Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) το έτος 2014.
  3. Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2013 μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν στο έτος 2014, το 70% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) του έτους 2013, που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ.
  4. Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%), που έχουν καταβάλλει στο έτος 2013, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν στο έτος 2014, το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού.

Ζητήστε μας αναλυτικές πληροφορίες.